کتابکتاب رشته ارزیابی و آمایشکتاب رشته شیلات و بوم شناسی آبزیان

کتاب Environmental impact assessment and monitoring in aquaculture

کتاب ارزیابی و نظارت بر اثرات زیست محیطی در آبزیان

ارزیابی اثرات محیط زیستی(EIA) (Environmental Impact Assessment)، روشی است که در آن اثرات ناشی از انجام یک پروژه یا عملیات آن بر محیط زیست بررسی و پیش بینی می گردد تا در هنگام انجام پروژه، با توجه به شناخت وضعیت موجود و نوع اثرات، عملیات بصورتی انجام پذیرد تا کمترین اثر بر محیط زیست وارد گردد.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻣﺤﻴﻄ زیستی ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﺳﻤﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺛﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی ﻳﻚ ﭘﺮوژه‫ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﭘﺮوژه ﻫﺎ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﺮ اﺟﺰای‫ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی،اﺛﺮات‫ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﻳﻚ ﭘﺮوژه را ﺑﺮ روی ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.هدف نهایی از مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستیدستیابی به توسعه پایدار در قالب برنامه های اقتصادی هماهنگ با اصول حفاظت از محیط زیست و ممانعت از تخریب و تهی سازی منابع تجدید شونده و غیر قابل تجدیدمی باشد. پایش محیط زیست (Environmental Monitoring) کلیدی است برای تکمیل مطالعاتEIA و پایش محیط زیستی یک پروژه علی‌رغم عدم وجود نگرانی از بروز احتمالی یک یا چند پیامد ناسازگار و حتی باشدت و اهمیت کم در اثر فعالیتهای آن پروژه از اهمیت زیادی برخوردار است. این کتاب حاوی نتایج 2 پروژه از FAO با هدف آبزی پروری پایدار می‌باشد  و این نظارت بر آبزی پروری در آفریقا، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین و آمریکای شمالی انجام شده‌است. گزارشات EIA در مورد آبزی پروری سالمون می‌باشد.

مشاهده ادامه این مطلب فقط برای اعضای سایت فراگیر علمی تخصصی محیط زیست فراهم می باشد. خواهشمنداست جهت مشاهده کامل این نوشته، ثبت نام کنید و به حساب کابری خود وارد شوید. ثبت نام در اینجا کاملاً رایگان است.

password: suoe.ir

[member/]

 

 

 

ارمغان اردلانی

دانشجوی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین دانشکده محیط زیست کرج

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

اینها را هم ببینید

بسته
Translate »
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
بسته