آیین نامه ها، راهنماها، قوانین و مقرارتقوانین و مقرارت

آیین نامه های اجرایی برای واحدهای صنعتی و تولیدی

جرایم محیط زیستی

لزوم حفاظت از محیط زیست اصل غیرقابل تردیدی است که در جهان امروز پذیرش عامـه داشـته و این ضرورت به موازات رشد صنایع و تکنولوژی و به دنبال آن بروز آلودگیها اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
رشد ناموزون صنایع کشور در سالهای اخیر، و ادامه روند فعلی آلودگیهای ناشی از فعالیت آنان اکوسیستم هـا را تحت تاثیر قرار داده و می دهند. لذا هدایت فعالیتهای صنعتی به گونه ای که کمترین آثـار زیـان بـار و اثـر سوء را بر محیط زیست داشته باشد ضرورت دارد. در سالهای اخیر شاهد بوده ایم که برای رسیدن به اهـداف محیط زیست سالم (آب سالم، هوای سالم، محیط سالم)، کنترل آلودگیهای خروجـی از صـنایع کـافی و مـؤثر نبوده است. لذا راهکار جدید در کنار وضع موجود مدنظر قرار گرفته است. به استناد بنـد (ج) مـاده (104)و ماده (134) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران کلیـه واحـدهای صنعتی و تولیدی می بایست مسائل زیست محیطی را بعنوان یکی از مسـائل اقتصـادی خـود تلقـی نماینـد و هزینه های مربوط به حفظ محیط زیست را جزء هزینه های درونی خود بدانند. پذیرش هزینـه هـای زیسـت محیطی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و اخذ جریمه در واقع یک راه حـل در کنـار راه حـل فعلـی کنتـرل آلودگیها در کشور است. جریمه واحدها بصورت تصاعدی افزایش خواهد یافت و همین امر باعث مـی شـود که استمرار جریمه امکان نداشته باشد، و_ از طرف دیگـر واحـدهایی کـه بـه موقـع نسـبت بـه تطبیـق شـرایط و مشخصات خود با قوانین و استانداردهای زیست محیطی کشور اقدام نمایند، جریمه ای به آنان تعلـق نخواهـدگرفت. آئین نامه اجرایی این مواد قانون نیز در اسفندماه سال 1379توسط هیات محترم وزیران بـه تصـویب رسیده است. این جزوه جهت آگاهی واحدهای صنعتی و تولیدی از قوانین و آئین نامه هـای مـذکور و تطبیـق مشخصات فنی خود با ضوابط، قوانین، مقررات و استانداردهای محیط زیست کشور منتشر شـده اسـت. امیـد است با همکاری سازنده کلیه واحدهای صنعتی و تولیدی، هیچ جریمه ای از واحدها اخذ نگردد.

مشاهده ادامه این مطلب فقط برای اعضای سایت فراگیر علمی تخصصی محیط زیست فراهم می باشد. خواهشمنداست جهت مشاهده کامل این نوشته، ثبت نام کنید و به حساب کابری خود وارد شوید. ثبت نام در اینجا کاملاً رایگان است.

“رمز”: suoe.ir

مشاهده ادامه این مطلب فقط برای اعضای سایت فراگیر علمی تخصصی محیط زیست فراهم می باشد. خواهشمنداست جهت مشاهده کامل این نوشته، ثبت نام کنید و به حساب کابری خود وارد شوید. ثبت نام در اینجا کاملاً رایگان است.

فاطمه فرهنگ

کارشناس ارشد محیط زیست پژوهشگر

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

Translate »
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
بسته