آخرین مطالب : 

پاورپوینت رشته ارزیابی و آمایش

پاورپوینت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

AHP_Logo

معرفی و تاریخچه مدل،ویژگی ها, نقاط قوت و نقاط ضعف مدل، مراحل اجرایی مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  

پاورپوینت ارزیابی محیط زیست

u1980e

استفاده های ناموزون از سرزمین منجر به بحران های زیست محیطی شده، آمایش غیر زیست محیطی منجر به  توزیع جمعیت و فعالیت در سرزمین بدون توجه به توان محیطی شده،