آخرین مطالب : 

کتاب رشته ارزیابی و آمایش

کتاب ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر هیدرولوژی کوه ها

book2

کتاب Assessment of the Impactsof Climate Change onMountain Hydrology با این محتوا: Climate Impacts on Water Regulation Climate Impacts on Glaciers Climate Impacts on Mountain Wetlands Climate Analysis High-Resolution Climate

کتاب 12 اصول کاربری زمین در مدیریت محیط زیست شهری

کتاب land Use Considerations in Urban Environmental Management با این محتوا: Executive Summary I. Background Purpose and Organization of Paper Urbanization and the Environmental Dimensions of the Urban Land Crisis

کتاب اکولوژی سیمای سرزمین مبنایی برای ارزیابی سرزمین (لاتین)

collinge_figure2_ksm

کتاب ارزیابی استراتژیک محیط زیست و برنامه ریزی کاربری زمین (لاتین)

scrn-5298e197

کتاب ارزیابی اثرات زیست محیطی (لاتین)

Environmental-Impact