آخرین مطالب : 

رشته ها

رشته‌هاي مقطع كارداني:

ترمي:

تكنولوژي محيط زيست از سال 1374 تا 1390

رشته هاي مقطع كارشناسي ناپيوسته 

مهندسي تكنولوژي عمران آب و فاضلاب: از سال 1386 تا 1391

مهندسي منابع طبيعي گرايش محيط زيست: از سال 1387 تا كنون

مديريت گردشگري: از سال 1391 تا كنون

رشته هاي مقطع كارشناسي  پيوسته :

ترمي:

مهندسي منابع طبيعي گرايش محيط زيست از سال 1390 تا كنون

مهندسي معدن از سال 1392

شيمي كاربردي  از سال 1392

رشته هاي مقطع كارشناسي ارشد نا پيوسته

مهندسي منابع طبيعي محيط زيست- گرايش آلودگي از سال 1392

مهندسي منابع طبيعي محيط زيست- گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين از سال 1392

مهندسي منابع طبيعي محيط زيست- گرايش شيلات، بوم شناسي آبزيان از سال 1392

مهندسي بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) از سال 1392

مهندسي عمران محيط زيست از سال 1392