آخرین مطالب : 

دانشکده ها

دانشکده

 گروهرشته

دانشکده مهندسی محیط‌زیست

 مهندسی منابع طبیعیمهندسی منابع طبیعی – محیط‌ زیست
 مهندسی عمران محیط‌زیستمهندسی عمران-آب
 مهندسی  HSEمهندسی بهداشت محیط ناپیوسته

دانشکده فناوری‌های نوین محیط زیستی

 مهندسی معدن و محیط‌زیستمهندسی معدن – اکتشاف
 مهندسی شیمی و پلیمرمهندسی شیمی
 علوم و فناوری نانوعلوم و فناوری نانو- نانو شیمی (ارشد)

دانشکده علوم محیط‌زیست و دریا

 بوم‌شناسی دریا و  آبزیانمهندسی منابع طبیعی- شیلات ، بوم‌شناسی آبزیان
زیست‌شناسی – زیست دریا
 زیست‌شناسی و تنوع زیستیزیست‌شناسی – علوم جانوری
  شیمیشیمی کاربردی